Photofictional
20082007

2008/T.BP20080202.jpg
Free, daily, short-short stories from 2008 (shuffled)
2007/T.BP20070910.jpg
Free, daily, short-short stories from 2007 (shuffled)