Photofictional
20082007

2008/T.BP20080401.jpg
Free, daily, short-short stories from 2008 (shuffled)
2007/T.BP20071019.jpg
Free, daily, short-short stories from 2007 (shuffled)